ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Δημοσιογράφος/Συντονιστής της εφημερίδας ‘Αποδημητικά Πουλιά’ | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Δημοσιογράφο/Συντονιστή για θέση πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα ‘The Young Journalists’.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Τίτλος θέσης

Δημοσιογράφος/Συντονιστής της εφημερίδας ‘Αποδημητικά Πουλιά’ που εκδίδεται από την εφηβική δημοσιογραφική ομάδα ‘The Young Journalists’.

Απαιτούμενες γνώσεις/προσόντα:

Εκπαίδευση

– Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Ξένες γλώσσες

– Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και κυρίως αραβικών, περσικών ή ουρντού θα συνεκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Πρόσθετες γνώσεις

– Άριστη γνώση και χρήση MS Office και social media

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Ανεπτυγμένη παιδαγωγική αντίληψη, ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών του προγράμματος και του Δικτύου ειδικά σε εφήβους

– Ικανότητα διαχείρισης εφηβικών ομάδων 20-40 ατόμων

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ως Δημοσιογράφος στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα (μέχρι 1 σελίδα) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 19/05/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.ganimas@ddp.gr (θέμα: θέση εργασίας Δημοσιογράφου/Συντονιστή). Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.