ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Εργασιακός Σύμβουλος | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Εργασιακό Σύμβουλο για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από 1/6/2019 ως 31/12/2019

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Καθήκοντα θέσης:

– Παρέχει υποστήριξη, συμβουλευτική και δυνητικά παραπομπή έτσι ώστε ο επωφελούμενος να ενταχθεί με λειτουργικό τρόπο στην αγορά εργασία ή να αναπτυχθεί επαγγελματικά (π.χ. εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα)

– Υποδέχεται και λαμβάνει εργασιακό ιστορικό περιπτώσεων

– Πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής. Ενημερώνει για τρέχοντα προγράμματα ή/ και ευκαιρίες απασχόλησης και διασυνδέει τον/την ωφελούμενο/η με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημόνων (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογία, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων) με επιθυμητή την εξειδίκευση σε παροχή επαγγελματικής/εργασιακής συμβουλευτικής

– Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χειρισμού Η/Υ

– Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο έκτακτο ανθρωπιστικό περιβάλλον, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών του προγράμματος καθώς και του Δικτύου σε παιδιά και εφήβους

– Υποστήριξη στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του προγράμματος

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 20 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας  Εργασιακός Σύμβουλος’.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.