ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ | Μάιος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο), μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προώθηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, αναζητεί Ψυχολόγο Ενηλίκων για κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από 1/6/2019 ως 31/12/2019.

Τόπος Εργασίας: Αθήνα

Καθήκοντα θέσης:

– Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης/συμβουλευτικής  σε ωφελούμενους του προγράμματος

– Παραπομπή σε φορείς θεραπευτικού έργου και συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη για την ολιστική αντιμετώπιση ωφελούμενων με πολλαπλές ανάγκες

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο  ΠΕ Ψυχολογίας

– Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

– Άριστη γνώση αγγλικών και γνώση χειρισμού Η/Υ

– Άριστη γνώση και χρήση MS Office

Εμπειρία

– Τουλάχιστον 3ετής προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες/Ικανότητες

– Ικανότητα προσαρμογής, επικοινωνίας, συνεργασίας και δραστηριοποίησης σε πολυπολιτισμικό και μεταβαλλόμενο έκτακτο ανθρωπιστικό περιβάλλον, ευχέρεια λόγου και παρουσίασης/επεξήγησης των δραστηριοτήτων και των σκοπών του προγράμματος καθώς και του Δικτύου σε παιδιά και εφήβους

– Υποστήριξη στην υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του προγράμματος

– Προηγούμενη εθελοντική προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και γνώση του χώρου των ΜΚΟ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 20 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktio@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας  Ψυχολόγος’.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.