ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέσεις εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες που χρειάζεται να καλύψει ώστε να εκτελεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τις δραστηριότητές του και να επιτυγχάνει τους στόχους του.
Εφόσον υπάρξει κάποια νέα θέση εργασίας, θα τη βρείτε εδώ.
Σε περίπτωση προκήρυξης νέας θέσης ο κάθε ενδιαφερόμενος, ακολουθώντας τις οδηγίες της προκήρυξης, οφείλει να αποστείλει το βιογραφικό του σημείωμα και μαζί συνοδευτική επιστολή (500-800 λέξεων), η οποία θα πρέπει να απαντάει και στα ακόλουθα ερωτήματα:

• Τι γνωρίζετε για τη δράση του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και από που έχετε αντλήσει τις πληροφορίες σας;
• Για ποιο λόγο θέλετε να εργαστείτε για το Δίκτυο;
• Πώς ανταποκρίνονται τα προσόντα σας στις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης εργασίας;
• Ποια πιστεύετε ότι θα είναι για το Δίκτυο η προστιθέμενη αξία της εργασίας και της ως τώρα εμπειρίας σας; Ποια άλλα προσόντα σας πιστεύετε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το Δίκτυο;
• Τι προσδοκάτε να αποκομίσετε από μια ενδεχόμενη συνεργασία σας με το Δίκτυο;

Σας ευχαριστούμε.