شبکه حقوق کودکان،پس ازاقدامات لازم برای محافظت ازسلامت عمومی درمقابل شیوع ویروس کرونا،فعالیتهای درحال اجرا راباکودکان ونوجوانان به طورموقت متوقف کرده است. بااین حال ،اوهنوزهم درکنارآنها ایستاده است وتمام برنامه های آنلاین خودرااعم ازخدمات روانشناختی یافهالیتهای خلاقانه انجام میدهد. تیم مابانشان ازنبوغ وخوش بینی بسیار،راه های خلاقانه وخلاقانه ای برای برقراری ارتباط جست وجوکرد.تعامل باکودکان ونوجوانان ازطریق اینترنت.
دراین سفردیجتال جدید،ماباداوطلبان خودهمکاری می کنیم که مشتاقانه درایجادمطالب آنلاین نیز سهیم بوده اند.

Latest Articles

Asylum Service announcement on its provision of services to the public in 7 languages

Announcement Provision of services to the public by the Asylum Service from 18.5.2020-29.5.2020 From Monday, 18.5.2020 the Service will be again providing services to the public. Nonetheless, in light of the need to uphold public health,...

Coping with stress during the Covid-19 period

Network for Children’s Rights has created a Guide entitled “Coping with stress during the Covid19 Period” and a special sheet with activities to help children and young people stay occupied and handle the situation more positively. Both are available in greek,...

Coronavirus lockdown information (ENG, AR, FR, FA, BE, UR)

Coronavirus lockdown information below in: English, Arabic, French, Farsi, Bengali, Urdu (For more information available only in Greek for now: forma.gov.gr) Travel ban from Monday 23/3 to 6/4. You can go out only for the following reasons: 6 reasons: 1. visit to...