فارسی (FA)

شبکه حقوق کودکان،پس ازاقدامات لازم برای محافظت ازسلامت عمومی درمقابل شیوع ویروس کرونا،فعالیتهای درحال اجرا راباکودکان ونوجوانان به طورموقت متوقف کرده است. بااین حال ،اوهنوزهم درکنارآنها ایستاده است وتمام برنامه های آنلاین خودرااعم ازخدمات روانشناختی یافهالیتهای خلاقانه انجام میدهد. تیم مابانشان ازنبوغ وخوش بینی بسیار،راه های خلاقانه وخلاقانه ای برای برقراری ارتباط جست وجوکرد.تعامل باکودکان ونوجوانان ازطریق اینترنت.
دراین سفردیجتال جدید،ماباداوطلبان خودهمکاری می کنیم که مشتاقانه درایجادمطالب آنلاین نیز سهیم بوده اند.

[td_block_12 custom_title=”Latest Articles” category_id=”713″ limit=”6″ ajax_pagination=”next_prev”]