Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική φροντίδα αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα

To Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού μαζί με άλλες οργανώσεις και οργανισμούς, που συμμετέχουν στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη (MHPSS TWG) Αττικής, απέστειλε στον Υπουργό Μεταναστατευτικής Πολιτικής επιστολή με επισημάνσεις και προτάσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική φροντίδα αιτούντων άσυλο και προσφύγων στην Ελλάδα.

Στην επιστολή οι προκλήσεις παρουσιάζονται με βάση το μοντέλο της Πυραμίδας Παρεμβάσεων για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης της Inter-Agency Standing Committee και παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν τους ανήλικους και τους ενήλικους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

Μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Αττικής (MHPSS TWG) εδώ καθώς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της IASC εδώ.