Θέση εργασίας | Procurement officer | Υποβολή έως 15/10/2023

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει τη θέση Procurement officer. Ο/Η Procurement officer έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή διαχείριση των προμηθειών των προγραμμάτων του Δικτύου, τη συλλογή δεδομένων για τη σύνταξη και υποβολή αναφορών, τον καθημερινό έλεγχο τήρησης του φυσικού αρχείου προμηθειών, παγίων, αποθήκης. Θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους προγραμμάτων και τον οικονομικό διαχειριστή προγραμμάτων.

Η θέση αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης

Τόπος εργασίας: Αθήνα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Καταγραφή των αναγκών του οργανισμού σε προμήθειες βάσει των υλοποιούμενων έργων
 • Οργάνωση διαδικασιών προμηθειών – Διαχείριση της συνολικής διαδικασίας προμήθειας του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των σχετικών προκηρύξεων, επικοινωνίας / διευθέτησης ζητημάτων με τους προμηθευτές και επιβεβαίωσης έγκαιρων παραδόσεων.
 • Έλεγχος των προσφορών και των δικαιολογητικών των προσφερόντων – Τήρηση των φακέλων των προσφορών/προσκλήσεων – Ανάρτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως απαιτείται.
 • Διεξαγωγή έρευνας για την αναζήτηση προϊόντων και προμηθευτών
 • Επικοινωνία με τους Συντονιστές σχετικά με τα αποθέματα και την έγκαιρη παράδοση των προμηθειών/αγαθών. Ενημέρωση σχετικά με χρόνους παράδοσης αγορών, καθυστερήσεις παραδόσεων και λεπτομέρειες συναφείς των αγορών.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο για τον προγραμματισμό των πληρωμών, την τήρηση του προϋπολογισμού, τις τιμολογήσεις κτλ
 • Άλλα καθήκοντα όπως αυτά οριστούν.
 • Η ολοκλήρωση διαδικασιών προμηθειών με βάση τον νόμο 4412 περί δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών
 • Η ευθύνη για την παρακολούθηση της αποθήκης και των αποθεμάτων. Παραλαβή ή παράδοση και καταγραφή προμηθειών
 • Η τήρηση μητρώου προμηθευτών
 • Η τήρηση μητρώου παγίων

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Οικονομικών ή logistics ή συναφών σπουδών
 • Εμπειρία 2 ετών σε σχετική θέση (Procurement ή/και λογιστηρίου)
 • Εμπειρία διαχείρισης προμηθειών με βάση τον Ν. 4412 περί δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών
 • Εμπειρία στη διαχείριση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) ή/και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση MS Office programs (Excel, Word, outlook).
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία με το υπόλοιπο επιστημονικό προσωπικό.
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Γνώση του χώρου των ΜΚΟ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως 15/10/2023  στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ddp.gr με θέμα: PROCUREMENT OFFICER

*Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις μπορεί να πραγματοποιηθούν πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

Στην ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης υπάρχει η πιθανότητα επικοινωνίας με προηγούμενους εργοδότες. Το Δίκτυο ακολουθεί την πολιτική ενάντια στην σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση όπως και εφαρμόζει την πολιτική διασφάλισης της παιδικής προστασίας.

Ενθαρρύνουμε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες που πληρούν τα ανωτέρω προσόντα να αποστείλουν το Βιογραφικό τους.

Παρακαλούμε πριν την υποβολή της αίτησή σας, διαβάστε το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων