Θέση εργασίας | Συνεργάτης αναζήτησης πόρων | Υποβολή μέχρι 15/05/2020 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναζητά συνεργάτη για τη παροχή υπηρεσιών αναζήτησης πόρων. Σκοπός της θέσης είναι ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υποβολή νέων προτάσεων/προγραμμάτων χρηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε θέματα εξεύρεσης πόρων και ανάπτυξης μεθόδων και δεξιοτήτων παραγωγής εισοδήματος και οι συναντήσεις και διαβουλεύσεις με ενδεχόμενους χρηματοδότες, με  υποστηρικτές και εταίρους.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η σύνταξη νέων προτάσεων
 • Ο εντοπισμός νέων πηγών για την άντληση χρηματοδοτήσεων
 • Η ενδυνάμωση του δικτύου των συνεργασιών του Δικτύου
 • Η παρουσίαση των σκοπών του Δικτύου σε ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Δημιουργία και ενδυνάμωση σχέσεων με Ιδρύματα και χορηγούς και κατάθεση αιτήσεων για εύρεση χορηγιών / δωρεών
 • Η συλλογή και καταγραφή πόρων
 • Η σύνταξη σχετικών επιστολών/εντύπων/αναφορών
 • Η εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε τεχνικές συγκέντρωσης πόρων όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικού κλάδου, διοίκησης επιχειρήσεων, κοινωνικών επιστήμων ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών στον τομέα των προγραμμάτων (σχεδιασμός, υποβολή & αξιολόγηση προτάσεων, γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και διαχείρισης έργων/προγραμμάτων)
 • Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο
 • Εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων σχετιζομένων με χορηγούς και δωρητές
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη χρήση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους καθώς και ένα εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω ως τις 15/05/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα: Αναζήτηση πόρων

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 22/5/2020.

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν διαδικτυακά.