Το Δίκτυο στο συνέδριο “Εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκούς πόρους για την Ένταξη για την προγραμματική περίοδο 2021-2027”

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στο συνέδριο «Εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκούς πόρους για την Ένταξη για την προγραμματική περίοδο 2021-2027», το οποίο συνδιοργάνωσαν οι οργανώσεις SolidarityNow, Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων και Terre des hommes Hellas σε συνεργασία με το ECRE και το PICUM.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν η καταγραφή και συλλογή προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την ένταξη βάσει των αναγκών και των κενών που εντοπίζονται στο πεδίο, τα οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.