Τοποθέτηση του Δικτύου στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με αφορμή τη θέση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ζητήματα στελέχωσης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», τοποθετήθηκε και προέβη σε σχολιασμό του άρθρου 10 που αφορά την Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4491/2017.

Το σχόλιο του Δικτύου όπως αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση και είναι διαθέσιμο εδώ : http://www.opengov.gr/koinsynoik/?p=9441

Θεωρούμε απαραίτητη τη συμπερίληψη στη σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που ασχολούνται με την παιδική προστασία. Ως εκ τούτου, στην παράγραφο 1 θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί ως στοιχείο ιστ΄ η πρόταση: “ιστ. εκπρόσωπος ενός φορέα παιδικής προστασίας και υποστήριξης, ο οποίος θα προέρχεται από τη λίστα των φορέων παιδικής προστασίας που έχουν καταχωρηθεί σε εθνικά μητρώα, του οποίου η θητεία θα έχει ισχύ για ένα έτος.”

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψιν το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992) και το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού στα ζητήματα που το αφορούν, είναι πολύ σημαντικό να προβλεφθεί και εξασφαλιστεί η συμμετοχή και των ίδιων των παιδιών στη σύνθεση του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Προκειμένου, αφενός ο Εθνικός Μηχανισμός να είναι αποτελεσματικός και αφετέρου να είναι λειτουργικό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά στη διαδικασία, καθώς τα ίδια θα μπορέσουν να μεταφέρουν τις ανάγκες τους και να συμβάλλουν στη νομοθέτηση ως τα υποκείμενα για τα οποία ενεργεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Άλλωστε η συμπερίληψη των παιδιών αποτελεί την προάσπιση και ανάδειξη του βέλτιστου συμφέροντός τους, καθώς θα υπάρχει νομοθέτηση με τα παιδιά και όχι για τα παιδιά.

Ως εκ τούτου προτείνουμε να προστεθεί δεύτερη παράγραφος με περιεχόμενο :

Το έργο του Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, θα συνδράμει συμβούλιο παιδιών που θα παρακολουθεί τις διαδικασίες του Εθνικού Μηχανισμού και θα εκλέγει εκπρόσωπο που θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού.