Yπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για την μετακίνηση ωφελούμενων και εργαζόμενων του Σωματείου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για τον Εντοπισμό και την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Επωνυμία Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Ταχυδρομική διεύθυνση Αλκαμένους 11Β
Πόλη Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός 104 39
Χώρα Ελλάδα
Τηλέφωνο 211 0133919
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο diktio@ddp.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Παναγιώτης Σταματάκης
Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://ddp.gr/

 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ.

 1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και σύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η σύμβαση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος του  Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

Δημοσιότητα

Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (www.ddp.gr) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί σε πιθανούς προμηθευτές.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για την μετακίνηση ωφελούμενων και εργαζόμενων του Σωματείου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για τον Εντοπισμό και την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Τα οχήματα θα οδηγούνται από επαγγελματίες οδηγούς του Σωματείου

Τεχνικές λεπτομέριες

 • Τα επιβατηγά οχήματα θα πρέπει να είναι 9 θέσεων, με κινητήρα πετρελαίου.
 • Τα οχήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με ασφάλεια προς τρίτους α) για θάνατο και σωματικές βλάβες μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική νομοθεσία οριζόμενο ποσό, β) για υλικές ζημιές μέχρι το ελάχιστο από την Ελληνική νομοθεσία οριζόμενο ποσό. Μικτή Ασφάλεια : Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο μισθωμένο όχημα από σύγκρουση ή πυρκαγιά, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου.
 • Οδική βοήθεια όλο το 24ωρο.
 • Συντήρηση του αυτοκινήτου.
 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου εντός 48 ωρών σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, συντήρηση και επισκευή του.
 • Η απαλλαγή ορίζεται στο ανώτατο ποσό του μηνιαίου μισθώματος.
 • Η μίσθωση των οχημάτων θα γίνει με χρηματοδοτική μίσθωση χωρίς εξαγορά στο τέλος της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από τις 01.05.2024 έως τις 30.04.2025. 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέχρι την Παρασκευή  12/04/2024  (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε να παραδοθούν στα γραφεία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στη διεύθυνση Χέυδεν 12, πλατεία Βικτωρίας, ΤΚ 104 34 (είσοδος Γραμμής 1 Μετρό – ΗΣΑΠ προς Κηφισιά), μέχρι την ίδια ημερομηνία .

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τετάρτη 17/04/2023, στις 10:00 π.μ., παρουσία του Γενικού Διευθυντή και της Οικονομικής Διευθύντριας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν οι εταιρείες που διαθέτουν ISO.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της οφείλουν να ακολουθούν τον Kώδικα Δεοντολογίας του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την ονομασία “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού” που βρίσκεται διαθέσιμος εδώ.

Περιεχόμενα Φακέλου, Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά & Τεχνική Προσφορά

Ο Φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας
 2. Τις Πιστοποιήσεις
 3. Το Εταιρικό Βιογραφικό
 4. Την Τεχνική & Οικονομική προσφορά
 5. Φορολογική – Ασφαλιστική ενημερότητα
 6. Ποινικό μητρώο εναλλακτικά αντί του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, δύναται η δυνατότητα να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως αποδεικτικό μέσο με την οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 εις βάρος των εξής προσώπων:
 • στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
 • στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
 • στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. · σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/16.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

Η αποσφράγιση θα γίνει από τον Υπεύθυνο Προμηθειών παρουσία του Γενικού Διευθυντή, της Οικονομικής Διευθύντριας και μέλους του ΔΣ. Η αξιολόγηση θα ακολουθήσει την διαδικασία προμηθειών του Δικτύου όπως αποτυπώνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Σας ενημερώνουμε πως οι προμηθευτές μας συγκρίνονται και βαθμολογούνται με άριστα το 100 με βάση τα παρακάτω:

60 βαθμούς συγκεντρώνει το κόστος

10 Η αμεσότητα παράδοσης υλικών/υπηρεσιών

10 ο τρόπος πληρωμής

10 προηγούμενη συνεργασία

10 τυχόν πρόσθετες παροχές

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Εταιρεία οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, να ενημερώνει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παραλαβή και παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης

Την παραλαβή της αναφοράς και την παρακολούθηση της σύμβασης αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Προγράμματος και ο Οικονομικός Συντονιστής.