Τοποθέτηση του Δικτύου στην δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη | Φεβρουάριος 2019

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μη κερδοσκοπικό σωματείο που προωθεί και προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών, με αφορμή τη θέση σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη κατά το χρονικό διάστημα 15 Ιανουαρίου 2019 με 15 Φεβρουαρίου 2019, προέβη σε εκτενή σχολιασμό, εκφράζοντας τις παρατηρήσεις του ειδικά όσον αφορά στα ζητήματα που άπτονται της παιδικής προστασίας επί της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη  .  
 
Το Δίκτυο αναγνωρίζει τα θετικά της στοιχεία της Στρατηγικής και καλωσορίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη προσπάθεια της Εθνικής Στρατηγικής της Ένταξης του 2013 που εγκαταλείφθηκε, ωστόσο επισημαίνει και ορισμένα σημεία που προκαλούν προβληματισμό.
Συγκεκριμένα, το Δίκτυο επισημαίνει τον κατά βάση γενικό και θεωρητικό χαρακτήρα της Εθνικής Στρατηγικής της Ένταξης, η οποία δεν προβλέπει άμεσες και πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που έχουν ανακύψει.
Επιπλέον είναι σημαντικό να τονιστεί η απουσία της συμβολής των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων, καθώς και των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ), οι οποίοι δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό. η απουσία ειδικότερα των εκπρόσωπων των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων καθώς και των Φορέων της ΚτΠ, στερεί από τη Στρατηγική την πολύτιμη γνώση και εμπειρία που έχουν οι εκπρόσωποι αυτοί από το πεδίο.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η απουσία πλάνου δράσης και σαφήνειας στην υλοποίηση αυτού καθώς και η έλλειψη αναφοράς σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, διαδικασίες (π.χ. αξιολόγησης) και χρονοδιαγράμματα.
Το Δίκτυο,  μέσω της εμπειρίας που έχει αποκομίσει από το πεδίο και συγκεκριμένα με την καθημερινή επαφή του με παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες καθώς και με τις οικογένειές τους, συνεισέφερε στη διαβούλευση με σχόλια σε σημαντικά ζητήματα της Στρατηγικής, όπως  την πρόσβαση σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, την ένταξη στην εκπαίδευση, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας κλπ.
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα σχόλια που καταθέσαμε στους ειδικότερους τομείς και στα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής. Τα σχόλιά μας είναι διαθέσιμα στο :