Διαγωνισμός ανάθεσης έρευνας από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ – Άστεγα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνέχεια της κοινής συνεργασίας και των κοινών συζητήσεων, ενημερώνει για την έναρξη του διαγωνισμού ανάθεσης έργου «Έρευνα για τα άστεγα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες στην Ελλάδα» .

Συγκεκριμένα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να αναθέσει μια εις βάθος μελέτη για την περαιτέρω κατανόηση του φαινομένου των άστεγων ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα και την παροχή συστάσεων και κατάλληλων παρεμβάσεων βασισμένων στα ευρήματα. Για τον σκοπό αυτό η Υ.Α. απευθύνεται στα τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα για την εκπόνηση έρευνας με διάρκεια 6 μήνες.

Στο πλαίσιο της παρούσας έναρξης διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδρύματα που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα προσκαλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία, 13 Νοεμβρίου 2019.

Παρακαλούμε ανατρέξτε για περαιτέρω πληροφορίες στον δικτυακό τόπο https://www.unhcr.org/gr-jobs/tenders/entry/17296/?sort=1&dir=asc.