Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εταιρεία διερμηνείας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Επωνυμία  Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
Ταχυδρομική διεύθυνση  Αλκαμένους 11Β 
Πόλη  Αθήνα 
Ταχυδρομικός Κωδικός  104 39 
Χώρα  Ελλάδα 
Τηλέφωνο  210 88 46 590 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   diktio@ddp.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες  Γιάννης Κούκης 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  https://ddp.gr/ 

 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ. 

  1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και σύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η σύμβαση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Child protection case management for refugee children including unaccompanied children in Attica» υπό τη χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR, The UN Refugee Agency).

Δημοσιότητα 

Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (www.ddp.gr) και στη σχετική σελίδα στο LinkedΙn https://www.linkedin.com/company/network-for-children-s-rights/

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες διερμηνείας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για τον Εντοπισμό και την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

  • εντός των επειγουσών δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, που βρίσκονται στα γεωγραφικά όρια της Αττικής, 
  • στην υπηρεσία Ιnfo Desk της Μονάδας Παιδικής Προστασίας – Child Protection Unit του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Αλκαμένους 11α, Σταθμός Λαρίσης), με σκοπό την υποδοχή και την πρώτη αξιολόγηση αναγκών των ανηλίκων (σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι εφικτός ο προγραμματισμός συνάντησης, καθώς οι ωφελούμενοι προσέρχονται απρογραμμάτιστα)
  • ως αντικαταστάτη διερμηνέα της Μονάδας Παιδικής Προστασίας σε περίπτωση άδειας ή ασθένειας 

Θα χρειαστούν οι εξής 5 γλώσσες:

Σομάλι,
Γαλλικά,
Lingala,
Tigrinya

Παστού
 
 

Κάθε συνάντηση θα έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες, υπολογίζεται να υποστηριχθούν περί τα 40 παιδιά, όπου θα χρειαστεί να γίνουν το λιγότερο 8 συναντήσεις με το καθένα, οπότε συνολικά πιθανόν να χρειαστούν 650 ώρες διερμηνείας μέχρι το τέλος του 2021. 

Οι υποχρεώσεις των εξωτερικών διερμηνέων θα είναι:

i) παρουσία σε ατομικές συνεδρίες με Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο και Διερμηνέα,

ii) διερμηνεία σε workshops, με μετάφραση απαραίτητων εγγράφων.

Αμφότερες οι υπηρεσίες θα παρέχονται με προγραμματισμένα ραντεβού, τηλεφωνικά ή δια ζώσης. 

Η ενημέρωση για την ανάγκη διερμηνείας θα γίνεται το αργότερο 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση 

Υπάρχει η δυνατότητα διερμηνείας μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών:
(Skype, Webex, Zoom, Microsoft Teams).


Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31.12.2021. 


Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέχρι την Τετάρτη 19/05/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε να παραδοθούν στα γραφεία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στη διεύθυνση Χέυδεν 12, πλατεία Βικτωρίας, ΤΚ 104 34 (είσοδος Γραμμής 1 Μετρό – ΗΣΑΠ προς Κηφισιά), μέχρι την ίδια ημερομηνία . 

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τετάρτη 26/05/2021, στις 14:00 μ.μ., παρουσία του Γενικού Διευθυντή και της Οικονομικής Διευθύντριας. 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν οι εταιρείες που διαθέτουν ISO και οι συνεργάτες της διερμηνείς είναι πιστοποιημένοι από επίσημο φορέα. 

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της οφείλουν να ακολουθούν τον Kώδικα Δεοντολογίας του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την ονομασία “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού” που βρίσκεται διαθέσιμος εδώ.

Περιεχόμενα Φακέλου, Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά & Τεχνική Προσφορά

Ο Φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  1. Τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας 
  1. Τις Πιστοποιήσεις 
  1. Το Εταιρικό Βιογραφικό 
  1. Την Τεχνική & Οικονομική προσφορά

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η αποσφράγιση θα γίνει από τον Υπεύθυνο Προμηθειών παρουσία του Γενικού Διευθυντή, της Οικονομικής Διευθύντριας και μέλους του ΔΣ. Η αξιολόγηση θα ακολουθήσει την διαδικασία προμηθειών του Δικτύου όπως αποτυπώνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας. 


ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Εταιρεία οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, να ενημερώνει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παραλαβή και παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης 

Την παραλαβή της αναφοράς και την παρακολούθηση της σύμβασης αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Προγράμματος και ο Οικονομικός Συντονιστής.