Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών Eurochild

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Οργανισμών Eurochild, η οποία πραγματοποιείται στις 17 και 18 Απριλίου 2019 στις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο, μεταξύ άλλων, έρχεται σε επαφή με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού και συζητά μαζί με τα παιδιά και εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών που συμμετέχουν, πλάνα και σκέψεις για μια Ευρώπη πιο φιλική προς το παιδί. Στόχοι της ατζέντας του Eurochild όπως και των μελών που το απαρτίζουν αποτελούν : η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθηση της αποϊδρυματοποίησης και η αναγνώριση και κατανόηση των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στον πολιτικό λόγο.

Network for Children’s Rights is attending the General Assembly of the European network of organisations Eurochild, which is held on 17th and 18th of April 2019 in Brussels. On this frame, Network, among others, is contacting other European organizations, which are advocating to children’s rights and discuss with children and representatives of European Institutions, who are also participating, plans and thoughts for a Europe more friendly to the children. The aims of Eurochild and its members agenda are : the end to child poverty and social exclusion, the end to institutional care, more recognition and understanding of children’s rights, along with the child participation in political discourse.