Κοινό σημείωμα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί συνοριακού ελέγχου

Το Σεπτέμβριο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την υπόσχεση για ένα «νέο ξεκίνημα» στην προσέγγιση της Ευρώπης για τη μετανάστευση. Το Σύμφωνο εισάγει μια σειρά νομοθετικών προτάσεων που εξετάζονται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου ενός Κανονισμού περί διεξαγωγής ελέγχου των υπηκόων τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα.

Μια νέα αρχή για να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση της Ευρώπης για τη μετανάστευση τηρεί πράγματι τις βασικές αξίες της ΕΕ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι όντως επιτακτική. Ωστόσο, οι 23 υπογράφουσες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εργαζόμαστε στην Ελλάδα και εκφράζουμε σοβαρές ανησυχίες για κάποια στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού περί ελέγχου.

Ως εκ τούτου, προτρέπουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να αναθεωρήσουν την Πρόταση, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπονομεύσει τα δικαιώματα των προσφύγων/ισσών και των μεταναστών/τριών και των παιδιών τους και να επιδεινώσει την κατάσταση των ανθρώπων που αναζητούν ασφάλεια και προστασία στην ΕΕ.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το κοινό σημείωμα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί συνοριακού ελέγχου