Παράταση: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Yπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο (2) αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Επωνυμία   Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού  
Ταχυδρομική διεύθυνση   Αλκαμένους 11Β  
Πόλη   Αθήνα  
Ταχυδρομικός Κωδικός   104 39  
Χώρα   Ελλάδα  
Τηλέφωνο   211 0133919  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο    diktio@ddp.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες   Παναγιώτης Σταματάκης  
Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)   https://ddp.gr/  

 

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο με βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ.  

  1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και σύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η σύμβαση γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος του  Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μετανάστευσης. 

Δημοσιότητα 

Ο διαγωνισμός θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού (www.ddp.gr) καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για την μετακίνηση ωφελούμενων και εργαζόμενων του Σωματείου στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού για τον Εντοπισμό και την Προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Τα οχήματα θα οδηγούνται από επαγγελματίες οδηγούς του Σωματείου 

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 1 υπηρεσίες μακροχρόνιας μίσθωσης χωρίς εξαγορά δύο (2) αυτοκινήτων εννέα (9) θέσεων για τις ανάγκες της Κινητής Μονάδας  στην Αττική  330 (Έκαστο)  42,00 €  27.720,00 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  27.720,00 €     
ΦΠΑ 24%  6.652,80 €     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  34.372,80 €     

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 30.11.2023.  

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν μέχρι την  Τετάρτη 08/02/2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε να παραδοθούν στα γραφεία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στη διεύθυνση Χέυδεν 12, πλατεία Βικτωρίας, ΤΚ 104 34 (είσοδος Γραμμής 1 Μετρό – ΗΣΑΠ προς Κηφισιά), μέχρι την ίδια ημερομηνία .  

Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Πέμπτη 09/02/2023, στις 10:00 π.μ., παρουσία του Γενικού Διευθυντή και της Οικονομικής Διευθύντριας.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν οι εταιρείες που διαθέτουν ISO. 

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της οφείλουν να ακολουθούν τον Kώδικα Δεοντολογίας του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την ονομασία “Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού” που βρίσκεται διαθέσιμος εδώ. 

Περιεχόμενα Φακέλου, Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά & Τεχνική Προσφορά 

Ο Φάκελος που θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

  1. Τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας  
  1. Τις Πιστοποιήσεις 
  1. Το Εταιρικό Βιογραφικό 
  1. Την Τεχνική & Οικονομική προσφορά 
  1. Φορολογική – Ασφαλιστική ενημερότητα 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η αποσφράγιση θα γίνει από τον Υπεύθυνο Προμηθειών παρουσία του Γενικού Διευθυντή, της Οικονομικής Διευθύντριας και μέλους του ΔΣ. Η αξιολόγηση θα ακολουθήσει την διαδικασία προμηθειών του Δικτύου όπως αποτυπώνεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας.  

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Εταιρεία οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, να ενημερώνει το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Παραλαβή και παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης 

Την παραλαβή της αναφοράς και την παρακολούθηση της σύμβασης αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Προγράμματος και ο Οικονομικός Συντονιστής.  

Δείτε όλο το αρχείο εδώ.