Θέση Εργασίας | Οικονομικός Διαχειριστής | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος του οποίου συντονιστής φορέας είναι το Δίκτυο, προκηρύσσεται θέση εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή, ορισμένου χρόνου, που θα αναλάβει την παρακολούθηση της πορείας του προϋπολογισμού του προγράμματος και θα έχει την ευθύνη της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών οικονομικής διοίκησης, όπως αυτές προβλέπονται από το πρόγραμμα.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση και υποβολή των οικονομικών εκθέσεων
 • Συλλογή/ταξινόμηση των παραστατικών όλου του προγράμματος, τήρηση του οικονομικού φακέλου
 • Ενημέρωση/υποστήριξη των Εταίρων του Έργου για τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και τις επιλέξιμες δαπάνες
 • Χρήση οποιουδήποτε εργαλείου IT που αφορά στη συλλογή οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας του Έργου
 • Συμμετοχή στη σύνταξη των απολογιστικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Έργου
 • Στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος όπως και με όλους τους Υπεύθυνους των Εταίρων του Έργου
 • Επικοινωνία με τον Αξιολογητή του προγράμματος, διατυπώνοντας έγκαιρα και τεκμηριωμένα τυχόν διορθωτικές προτάσεις

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
 • Προϋπηρεσία τριών (3) χρόνων σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων εθνικών, ευρωπαϊκών κτλ
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 • Προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 30/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Οικονομικός Διαχειριστής’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.