Θέση Εργασίας | Εκπαιδευτής σε Digital Media | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος του οποίου συντονιστής φορέας είναι το Δίκτυο, προκηρύσσονται δυο (2) θέσεις Εκπαιδευτή σε Digital Media. Ο Εκπαιδευτής έχει την ευθύνη του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος που είναι ο ψηφιακός γραμματισμός των νέων στα μέσα επικοινωνίας (digital media literacy). Σκοπός της προκηρυσσόμενης θέσης είναι η δημιουργία μεθοδολογίας εκπαίδευσης νέων σε digital media, η εκπαίδευση τους καθώς και η εκπαίδευση των επαγγελματιών που δουλεύουν με νέους στον τομέα αυτό.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Δημιουργία μεθοδολογίας εκπαίδευσης νέων σε digital media, σε συνεργασία με το προσωπικό του Δικτύου και τους Εταίρους του Έργου
 • Τακτική επικοινωνία με τους Εταίρους του Έργου
 • Οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού των σεμιναρίων καθώς και του e-learning προγράμματος
 • Εκπαίδευση νέων σε θέματα συγγραφής άρθρων, φωτογραφίας, online tools, γραφιστικά, web radio κ.α
 • Εκπαίδευση των επαγγελματιών πάνω στην τελική μεθοδολογία
 • Συγγραφή περιοδικών αναφορών υλοποίησης του προγράμματος
 • Εκπροσώπηση του Δικτύου σε συναντήσεις εργασίας, παρουσιάσεις και άλλες εκδηλώσεις που απαιτεί το πρόγραμμα, εντός ή εκτός Ελλάδος
 • Χρήση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του προγράμματος

Απαραίτητα Προσόντα και Εμπειρία:

 • Πτυχίο Δημοσιογραφίας ή Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου
 • Γνώση του αντικειμένου και εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κατ’ ελάχιστον εμπειρία στη συγγραφή άρθρων για ημερήσιο ή/και περιοδικό τύπο
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (πχ New Media, Digital Culture)
 • Προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ευρωπαϊκής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 30/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα ‘Εκπαιδευτής σε Digital Media’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.