Θέση Εργασίας | Υπεύθυνος Προγράμματος | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πρόσβαση» επιχορήγησης EAA Grants, προκηρύσσεται θέση Project Manager ο/η οποίος/α θα έχει την ευθύνη για την τη πλήρη και ορθή υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με όσα ορίζοντα στην σχετική συμφωνία χρηματοδότησης.

Καθήκοντα:

  • Είναι υπεύθυνος για διαχείριση του προγράμματος και των δράσεων, ελέγχει και σημειώνει την πρόοδό του
  • Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το πρόγραμμα, το προσωπικό και τους εταίρους και εκπροσωπεί το πρόγραμμα όπου χρειαστεί
  • Συλλέγει στοιχεία, προετοιμάζει και υποβάλλει τις απαραίτητες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών προς δωρητές και ιδιωτικούς χορηγούς, μηνιαίων πινάκων παρακολούθησης δεικτών απόδοσης, εκθέσεων ως προς την υλοποίηση και αναφορών τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλων εκθέσεων που χρειάζονται/απαιτούνται
  • Εποπτεύει τα στελέχη, οργανώνει και συντονίζει τις συναντήσεις (ομάδων, steering committee, με τον χρηματοδότη)
  • Ενημερώνει την διοίκηση για την πρόοδο και τα ζητήματα που επηρεάζουν την υλοποίηση του προγράμματος
  • Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη και τον αξιολογητή του προγράμματος

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικού κλάδου, διοίκησης επιχειρήσεων, κοινωνικών επιστήμων ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α. (προϋπηρεσία σε οργάνωση/φορέα της κοινωνίας των πολιτών θα εκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν)
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 30/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Υπεύθυνος Προγράμματος’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.