Θέση Εργασίας | Fundraiser | Υποβολή μέχρι: 30/11/2019 | Αθήνα

Περιγραφή θέσης εργασίας: Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού προκηρύσσει θέση εργασίας Fundraiser. Σκοπός της θέσης είναι ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιχορήγησης από την αίτηση μέχρι την έγκριση της πρότασης, η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών καθώς και η υλοποίηση του πλάνου εξεύρεσης πόρων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Η σύνταξη νέων προτάσεων
 • Ο εντοπισμός νέων πηγών για την άντληση χρηματοδοτήσεων
 • Η ενδυνάμωση του δικτύου των συνεργασιών του Δικτύου
 • Η συστηματική παρουσίαση των σκοπών του Δικτύου σε ενδιαφερόμενους στην Ελλάδα και  το εξωτερικό
 • Δημιουργία και ενδυνάμωση σχέσεων με Ιδρύματα και χορηγούς και κατάθεση αιτήσεων για εύρεση χορηγιών / δωρεών
 • Η συλλογή και καταγραφή πόρων
 • Η σύνταξη σχετικών επιστολών/εντύπων/αναφορών
 • Η εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε τεχνικές συγκέντρωσης πόρων όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων
 • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πλάνου επικοινωνίας του Δικτύου (website, social media, φυλλάδια, εκδηλώσεις)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικού κλάδου, διοίκησης επιχειρήσεων, κοινωνικών επιστήμων ή άλλου συναφούς αντικειμένου (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών στην εξεύρεση πόρων για κοινωφελείς σκοπούς
 • Γνώση του χώρου των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων και των Μ.Κ.Ο
 • Εμπειρία στη διαχείριση θεμάτων σχετιζομένων με χορηγούς και δωρητές
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο να εξηγούν συνοπτικά το πώς ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να εργαστούν στο Δίκτυο. Παρακαλούμε να αποστείλετε τα παραπάνω έως την 30/11/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karapatsia@ddp.gr με θέμα ‘Θέση Εργασίας Fundraiser’.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να εργαστούν άμεσα.

*Θα ειδοποιηθούν για συνέντευξη μόνο όσοι πληρούν τις απαιτήσεις της θέσης.