Το πρόγραμμα EFIVOS

Το EFIVOS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 που προωθεί αξίες ενσωμάτωσης χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ των νέων ατόμων, αυξάνοντας την αντίληψή τους και ενισχύοντας τις γνωστικές τους δεξιότητες πάνω στον ψηφιακό εγγραμματισμό. Το όνομα EFIVOS (Encouraging and Fostering Inclusive Values among youth by increasing awareness and enhancing KnOwledge and Skills requirements in a digital era) προκύπτει από την ελληνική λέξη «έφηβος» και έχει επιλεγεί ως το αρκτικόλεξο του προγράμματος για προσδιορίσει ποιοι/ες θα είναι οι κύριοι/ες ωφελούμενοι/ες των δραστηριοτήτων.  

Έξι χώρες της Ε.Ε (Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρος, Σουηδία, Ισπανία) συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις είναι το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Action Synergy S.A., η Dedalus Cooperativa Sociale, η Medien+bildung.com, η Citizens In Power, η Mobilization Expertise, και η Inercia Digital 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να βοηθήσει νέα άτομα προερχόμενα από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, όπως ομάδες μεταναστών/τριών και εθνοτικών μειονοτήτων, να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στην κοινωνία. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με την εισαγωγή τους στις αρχές της δημοσιογραφίας και των ψηφιακών μέσων, ώστε να ενδυναμωθούν όχι μόνο στο να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα αλλά και να τα διαχειρίζονται κριτικά και δημιουργικά με σκοπό να υψώσουν τις φωνές τους και να γίνουν ενεργοί πολίτες.  

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του προγράμματος «Νέοι Δημοσιογράφοι», μια πρωτοβουλία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο αναπτύχθηκε σε τοπικό επίπεδο, στην Αθήνα. Πρόσφατα, συμπεριλήφθηκε ως μια πολλά υποσχόμενη καλή πρακτική και παράδειγμα συμμετοχικής μάθησης μεταξύ συνομηλίκων σε ένα πρακτικό εγχειρίδιο για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά, που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δικαιωμάτων των Παιδιών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πρόσφυγες/ισσες, μετανάστες/τριες και  Έλληνες/ιδες νέοι/ες διαχειρίζονται τη δική τους έντυπη εφημερίδα με τίτλο “Αποδημητικά Πουλιά“, η οποία διανέμεται ως ένθετο με την “Εφημερίδα των Συντακτών”, και το δικό τους διαδικτυακό ραδιόφωνο, που ονομάζεται “Πικραλίδα“. Κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, το έργο στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση της καλής πρακτικής σε ολόκληρη την Ε.Ε. και σκοπεύει να προωθήσει την πρωτοβουλία και τη μάθηση, συμβάλλοντας περαιτέρω στην απόκτηση εξειδικευμένων ικανοτήτων από νέα άτομα σχετικές με τον εγγραμματισμό στα μέσα και τις ψηφιακές δεξιότητες. 

Το όραμα του προγράμματος είναι να παρακολουθήσει τα νέα άτομα που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα να επιτυγχάνουν και να αλλάζουν τη ζωή τους, να έχουν αυτοπεποίθηση, να γίνουν πιο ικανά, πιο κριτικά και πιο έτοιμα να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση που θα συναντήσουν στο μέλλον. Κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, το έργο στοχεύει να μεταφέρει αυτήν την πρακτική σε άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες και να μετατοπίσει την κέντρο εστίασης από τα παραδοσιακά στα ψηφιακά μέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο: http://efivos.eu/el/